Exhibitions

Yinggguo yu shi jie (1714–1830) / Gu gong bo wu yuan bian (Britain Meets the World, 1714–1830)

Palace Museum, Beijing

Beijing, 2007